CADBlogg.se

CADBlogg.se

Om den här bloggen.

Bloggen sover sen rätt många år tillbaka nu, men kanske inte för alltid. Texterna jag skrev känns för mig fortfarande lika aktuella på många sätt.


Hör gärna av dig med tips eller för diskussioner kring CAD och BIM!

Kompetensmässig IT-strategi – den viktigaste framgångsfaktorn för ditt företag?

CAD generelltPosted by Michael Thydell 2007-08-14 08:20

Komplexiteten ökar på dataanvändandet i byggbranschen; därom råder ingen tvivel.

Brandväggar, IP-adresser, objektsbaserad CAD i 3D, 4D, 5D, onlinemöten, GPS-utsättning, automatiserad ytmätning, Windows Vista, pdf, dwf…hur många gigabyte var det man behövde nu igen? "Om vi köper de där arbetsstationerna nu, när är de oanvändbara för jobbet? Eller är det lika bra att vi handlar bärbara med en gång?", "De verkar så säkra på det där försäljningsföretaget – hela världen har redan tagit steget, men Sverige som ju var så långt framme nyss…är vi inte det längre? Och är vi på vårt företag alltså akterseglade…men vi har ju satt hela styrkan på CAD-fot, inte en enda sitter och ritar för hand längre. Vad är det som händer egentligen? Varför verkar det som om vi alltid är på efterkälken?"

"Jag är trött på att det alltid är externa konsulter och försäljare som driver oss framåt! Det måste vara vi som driver dem!"

Nyckeln här heter kanske strategi.

Har ditt företag i egentlig mening någon strategi för den här stora förändringstakten på datasidan i allmänhet och CAD-sidan i synnerhet? Är den skriven och formulerad? Vet varje anställd och chef vad detta innebär? Har ni överhuvudtaget någon tydlig, formulerad och uttalad strategi vad gäller kompetensutveckling i stort?

Det är ju inte bara inom data som det sker stora förändringar. Hela byggbranschen omfattas ju konstant av teknisk utveckling. Och är ni arkitekter har ni ju dessutom ett mycket stort behov av konstant konstnärlig kompetensutveckling, inte sant?
Ni har alltså inte råd att vara alltför debiterbara!

Jag brukar ofta säga att om ett konsultföretag (arkitekter är också konsulter) har alltför hög beläggning, kommer de få en konstant sjunkande kompetenskurva. De anställdas kunskaper kommer att bli alltmer föråldrade genom tiden och alltmer omfatta endast de direkta kunskaperna som är kopplade till det egna projekteringsarbetet (inte att förakta, men ändå efter hand alltmer inringat). För företaget innebär detta att de anställda efter hand kommer att bli alltmer smala i sitt kunnande och man ställs helt enkelt konstant inför två alternativ: Nyrekrytering för att ”få in nytt blod” (dvs ny breddkompetens) eller en strategi för intern kompetensutveckling.

Blog Image

Vi motiverar oftast detta agerande av tidspress (”Projekteringen måste ju ändå gå i första rummet”, ”Uppdragen är viktigare än allt annat!”)…
Jag tycker detta känns såväl som onödigt bortkastande av briljanta förmågor över tid, som rätt cyniskt sätt att förhålla sig till i grunden tänkande och nyfikna människor.

Ett företag som inte tar tillvara på sin befintliga kompetens är ett företag som de facto odlar inkompetensen! Genom att konstant ”fylla på med nytt blod”, ökas ju den procentuella andel anställda med inaktuella kunskaper. Man går mot en kritisk massa av inaktuell kompetens. Och det krävs inte mycket tankemöda för att inse hur personal som känner sig på efterkälken agerar: Man försöker skydda sig, främst genom att spjärna emot, föringa de nyas kunskap och till och med motarbeta företagets möjligheter till förändringsarbetet. Vi är alla människor. Vi har alla en svaghet för bekvämlighet. Förändring är obekvämt. Konstant förändring är hotfullt och mycket stressande…i alla fall om man inte känner sig delaktig och förstår strategierna kring konstant förändring. Alltså: ett företag som önskar ha en levande dialog bland nya och gamla anställda, där alla är delaktiga i förändringsprocessen, måste ha en mycket tydligt formulerad och genomförd strategi för kompetensutveckling! Och ingenstans gäller detta så tydligt som inom IT och CAD.

Konsulter och programförsäljare (sådana som jag själv, hehe) driver er som kund framför oss och argumenterar hela tiden för konstanta uppdateringar och att ni ska byta till det eller det programmet. Tunga argument är det också: effektivitet, kvalitet, beställarkrav och till och med licenstvång.
Om er strategi vad gäller kompetensutveckling inom CAD endast sträcker sig till de pliktskyldigaste uppdateringskurserna runt själva programinvesteringen och att ”det löser sig efterhand som vi jobbar med de nya versionerna”, riskerar ni att göra en väldigt, väldigt dålig investering.
Införandeprocessen av de komplexa CAD- och BIM-programmen på marknaden idag kräver egentligen stora förändringar av hela projekteringssituationen (som jag ju visat i flera av bloggarna på den här webbsidan). Och detta är helt enkelt inte möjligt utan pedagogiskt stöd och en tydlig strategi kring kompetensutveckling inom CAD och projekteringen i stort. Och eftersom programmen uppdateras åtminstone en gång på 1 ½ år (i Revit-fallet två gånger per år(!)) räcker det inte med engångsinsatser. Ni är nog tvungna att se förändringen som en konstant faktor att förhålla sig till.

Många har ändå en del strategiska beslut vad gäller förhållandet till CAD: ”Vi uppdaterar bara var tredje gång. Det är inte möjligt för oss att ta de här smällarna oftare än så”, ”Det är ändå egentligen inga nyheter, så vi installerar helt enkelt våra egna menyer och döljer det nya, så funkar allt som det ska” eller ”vår personal har så hög kompetens att de tar reda på det som behövs av egen kraft”.
Det är allt gott och väl med ovanstående ad hoc-strategier. De är ändå strategier. Problemet är att alla tre exemplen innebär att man riskerar tappa användandet av ny funktionalitet som faktiskt skulle innebära att ni fick en snabbare, bättre och säkrare projektering eller att de anställda internt arbetar fram egna individuella arbetssätt som i princip omöjliggör att personal flyttar mellan olika projekt för att stötta där det behövs.

”Det är ju ändå yttre faktorer som styr vad som kommer i de nya CAD-programmen, så det är meningslöst att skapa en strategi som handlar om framtiden”.

Fel! Det är inte meningslöst! Er utgångspunkt måste hela tiden vara er egen projekteringsprocess, inte programmens funktioner.

Genom en konstant hög kompetens och en kontinuerlig kompetensutveckling på CAD kommer ni vara mycket bättre rustade att hantera just detta – översättandet av er process till hur de nya programverktygen skall användas och hur ny funktionalitet i CAD-programmen kan användas till att underlätta i er process.

Strategi var alltså ordet, sa Bill. Trastegi, sa Bull.

  • Comments(2)//www.cadblogg.se/#post8